Styrelsen

Styrelsen


Styrelsens medlemmar är skyldiga att aktivt vara med i styrelsearbetet och styrelsemöten. Förnärvarande ersätter styrelsearbetet arbetet planeringseftermiddagar och arbetsveckor, men kan dock omprövas om antalet familjer i förskolan inte räcker till.


 


Ordförande

- Ansvarar för planering och kallelse av styrelsemöte och årsmöte.

- Ansvarar för personalvård och personalutveckling.

- Ansvarar för att upprätthålla kontakt med anställda under sjukskrivningsperioden, och upprätthålla rehabiliteringplan vid längre sjukskrivningar.

- Ansvarar för den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Undersöka, göra handlingsplan och följa upp.

- Säkerhetsmiljöansvar. Genomföra och sammanställa årlig skyddsrond. Följa upp handlingsplan.

- Övergripande och juridiskt ansvar för styrelsens arbete.

- Kontaktperson för Linköpings kommun.

- Ansvarar för att samordna verksamheten, samt kommunicera med externa parter.Vice Ordförande

- Ansvarar för skolans kö.

- Ansvarar för informationsöte med nya familjer i förskolan.

- Ansvarar för arbetsveckor och planeringseftermiddagar, och information kring dessa.

- Hanterar familjer som inte sköter sina åtaganden.

- Tar emot uppsägningar.

- Ansvarar för vikariegruppen.Sekreterare

- Ansvarar för att MiniGiraffens styrelsemöten protolkollförs.

- Att vid behov vara behjälplig för förskolans personal med framtagandet av anslag, informationsblad, blanketter, broschyrer eller liknande.

- Ansvarar för att uppdatera förskolans olika adresslistor.

- Ansvarar för kallelser till val- och årsmöten.Ekonomiansvarig

- Ansvarar för betalning av fakturor.

- Ansvarar för placering av Minigiraffens ekonomiska tillgångar.

- Ansvarar för bankkontakt.

- Ansvarar för skattedeklaration. Just nu genom att förse vår redovisningsbyrå AC-kontoret med underlag.

- Ansvarar för ekonomisk redovisning. Just nu genom att förse vår redovisningsbyrå AC-kontoret, med gällande ekonomiskt underlag såsom ffa kvitton och bankutdrag.

- Ansvarar för att upprätta en budget.

- Ansvarar för att följa upp resultatet mot gällande budget.

- Ansvarar för bevaka utvecklingen av det kommunala bidraget som förskolan erhåller för allokerade barn.Personalansvarig

- Ansvarar för löneadministration, inrapportering av statistik till KFO, samt lämna in löneändringslista, och annan administration till KP.

- Ansvarar för sjukanmälan till Försäkringskassan vid längre sjukskrivningar.

- Ansvarar för lönesamtal med personal, samt lokal löneförhandling med fackliga organisationer.

- Ansvarar för lönesättning i samband med årlig lönerevision enligt gällande avtal, samt administration kring anställningar.

- Delta i arbetsmiljöarbete.

- Ansvarar för att akriva intyg, som exmpelvis anställningsintyg mm.

- Genomläsning och åtgärder av KFO-cirkulär.

- Ansvar för uppdatering av lagar och avtal.Materialansvarig

- Ansvarar för inköp av förbrukningsmaterial som inte köps rutinmässigt.

- Ansvarig för kommunikationen med hyresvärden vad gällande fastighetsfrågor, underhåll och reparationer mm.

- Ansvarar för reparationer som inte hyresvärden ansvarar för.

- Ansvarar för mindre arbeten inom fastigheten som exempelvis uppsättning av hyllor, krokar mm.

- Planerar och organiserar ombyggnadsprojekt, vår och höströj, samt att de olika utegrupperna.

- Huvudansvar för service av maskiner, och reparationer av olika saker som går sönder.

- Arrangera uppsättning av midsommarstång/julgran.

- Ansvara för kontakten mot Grön Flagg, samt vara ordförande i förskolans miljöråd.IT-ansvarig

- Ansvara för att utforma, uppdatera & administrera hemsidan minigiraffen.se

- Ansvara för drift & underhåll av mail

- Ansvara för underhåll/uppdatering/inköp av digitala verktyg & materialFöreståndare

- Ansvarar för att vara länken mellan verksamheten/personalen och styrelsen.

- Ansvarar för att företräda och representera skolan utåt.

- Ansvarar för att vara arbetsledare för personal och arbetande förälder.

- Ansvarar för att inför styrelsen svara för verksamhetens pedagogiska innehåll, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering gällande läroplanen.

- Ansvara för utvecklingssamtal, och arbetsschema för personalen, samt bevilja semester/ledighet.

- Ansvara för kvalitetsredovisning till kommunen, samt verksamhetsberättelse.

- Gå på kommunens föreståndarträff en gång per månad.

- Ansvara för lönerapportering.

- Ta emot och vidarebefodra post.

- Redovisa handkassa till styrelsens ekonomiansvarig.

- Ansvara för hälsopolicy på förskolan.

- Rapportera statistik tikk KFO.

- Ansvarar och planerar för personalkonferenser.

- Planera och stimulera personalens fortbildningsbehov.

- Ansvarar för övriga fortlöpande administrativa uppgifter.Gemensamt uppdrag för samtliga styrelsemedlemmar

- Att söka bidrag och stipendier.

- Att delta i styrelsemöten, föräldramöten och årsmöten. Endast föreståndaren deltar på personalmöten.