Grön Flagg

Grön Flagg


Målbeskrivningar:


Ge barnen förståelse för naturens olika kretslopp.


Väcka nyfikenhet för olika livscykler.


Vi vill på ett lustfyllt sätt väcka barnets intresse för miljöfrågor.


Vidare utveckla vårt miljöarbete – kompost, källsortering, miljöplan, återanvända skräpmaterial.


Vi följer årstidsväxlingarna på vår gård och i vår närmiljö.


Uppmuntra till att ge barnen en positiv hälsa och livsstil.


Väcka barnens intresse och förståelse att redan som liten

kunna påverka och värna vår miljö.