Styrelsen

 

Styrelsens medlemmar är skyldiga att aktivt vara med i styrelsearbetet och styrelsemöten. Förnärvarande ersätter styrelsearbetet arbetet planeringseftermiddagar och arbetsveckor, men kan dock omprövas om antalet familjer i förskolan inte räcker till.

 

 

Ordförande

- Ansvarar för planering och kallelse av styrelsemöten.

- Är kontaktperson för Ryttaregårdskyrkan

- Ansvarar för personalvård och personalutveckling

- Ansvarar för att upprätthålla kontakt med anställda under sjukskrivningsperioden, och upprätthålla rehabiliteringplan vid längre sjukskrivningar.

- Genomföra och sammanställa årlig skyddsrond.

- Övergripande och juridiskt ansvar för styrelsens arbete.

- Kontaktperson för Linköpings kommun

- Föräldrakontakter

- Ansvarat för att samordna verksamheten, samt kommunicera med externa parter.

- Säkerhets- och arbetsmiljöansvar.

- Förstärka tillfälliga arbetsgrupper.

 

 

Vice Ordförande

- Ansvarar för skolans kö.

- Ansvarar för informationsöte med nya familjer i förskolan.

- Ansvarar för arbetsveckor och planeringseftermiddagar, och information kring dessa.

- Hanterar familjer som inte sköter sina åtaganden.

- Tar emot uppsägningar.

- Ansvarar för vikariegruppen.

 

 

Sekreterare

- Ansvarar för att MiniGiraffens styrelsemöten protolkollförs.

- Att vid behov vara behjälplig för förskolans personal med framtagandet av anslag, informationsblad, blanketter, broschyrer eller liknande.

- Ansvarar för att uppdatera förskolans olika adresslistor.

- Ansvarar för kallelser till val- och årsmöten.

 

 

Ekonomiansvarig

- Ansvarar för betalning av fakturor.

- Ansvarar för bankkontakt.

- Ansvarar för skattedeklaration.

- Ansvarar för kontakt, med AC-kontoret, samt överlämning av underlag, årsbokslut och deklaration.

- Ansvarar för kontakt med kommunen angående bidrag, avgifter samt kontroll och godkännande av kommunens avstämning vad gällande bidraget.

- Ansvarar för att sammanställa utfallet från föregående år, samt upprätta budget.

- Kostnadsuppföljning tillsammans med personal.

- Ansvarar för handkassa, samt telefon/internet-abonnemang.

 

 

Personalansvarig

- Ansvarar för löneadministration, inrapportering av statistik till KFO, samt lämna in löneändringslista, och annan administration till KP.

- Ansvarar för sjukanmälan till Försäkringskassan vid längre sjukskrivningar.

- Ansvarar för lönesamtal med personal, samt lokal löneförhandling med fackliga organisationer.

- Ansvarar för lönesättning i samband med årlig lönerevision enligt gällande avtal, samt administration kring anställningar.

- Delta i arbetsmiljöarbete.

- Ansvarar för att akriva intyg, som exmpelvis anställningsintyg mm.

- Genomläsning och åtgärder av KFO-cirkulär.

- Ansvar för uppdatering av lagar och avtal.

 

 

Materialansvarig

- Ansvarar för inköp av förbrukningsmaterial som inte köps rutinmässigt.

- Ansvarig för kommunikationen med hyresvärden vad gällande fastighetsfrågor, underhåll och reparationer mm.

- Ansvarar för reparationer som inte hyresvärden ansvarar för.

- Ansvarar för mindre arbeten inom fastigheten som exempelvis uppsättning av hyllor, krokar mm.

- Planerar och organiserar ombyggnadsprojekt, vår och höströj, samt att de olika utegrupperna.

- Huvudansvar för service av maskiner, och reparationer av olika saker som går sönder.

- Arrangera uppsättning av midsommarstång/julgran.

- Ansvara för kontakten mot Grön Flagg, samt vara ordförande i förskolans miljöråd.

 

 

Webbansvarig

- Administrera, uppdatera samt utveckla hemsidan.

- Sprida information från styrelse och personal via hemsidan.

- Delegera författare av texter till hemsida vid behov.

- Efterfråga samtycke till publicering från medlemar.

- Ansvara för kontakt med webhotellet.

- Ansvara för drift och underhåll av mail och förskolans olika grupp-maillistor.

- Ansvara för förskolans tekniska utrustning, som exempelvis dator, skrivare, kamera mm, samt utbildning kring handhavandet i viss utsträckning.

- Ansvara för att vid behov nyinförskaffa teknisk utrustning till förskolan.

 

 

Föreståndare

- Ansvarar för att vara länken mellan verksamheten/personalen och styrelsen.

- Ansvarar för att företräda och representera skolan utåt.

- Ansvarar för att vara arbetsledare för personal och arbetande förälder.

- Ansvarar för att inför styrelsen svara för verksamhetens pedagogiska innehåll, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering gällande läroplanen.

- Ansvara för utvecklingssamtal, och arbetsschema för personalen, samt bevilja semester/ledighet.

- Ansvara för kvalitetsredovisning till kommunen, samt verksamhetsberättelse.

- Gå på kommunens föreståndarträff en gång per månad.

- Ansvara för lönerapportering.

- Ta emot och vidarebefodra post.

- Redovisa handkassa till styrelsens ekonomiansvarig.

- Ansvara för hälsopolicy på förskolan.

- Rapportera statistik tikk KFO.

- Ansvarar och planerar för personalkonferenser.

- Planera och stimulera personalens fortbildningsbehov.

- Ansvarar för övriga fortlöpande administrativa uppgifter.

 

 

Gemensamt uppdrag för samtliga styrelsemedlemmar

- Att söka bidrag och stipendier.

- Att delta i styrelsemöten, föräldramöten och årsmöten. Endast föreståndaren deltar på personalmöten.

 

 

Föräldrakooperativet Minigiraffen

Djurgårdsgatan 99, 58229 Linköping

tele: 013-131227